Regulamin

Warunki korzystania z serwisu internetowego futu.pl

Postanowienia ogólne

 1. Wydawcą serwisu internetowego futu.pl („Serwis”) jest FUTU Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lęborskiej 3B, 80-386 Gdańsk.
 2. Serwis skierowany jest do osób zainteresowanych tematyką unikatowego designu, fotografii, architektury i mody.
 3. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu, w szczególności do układu stron internetowych Serwisu, materiałów graficznych i tekstowych korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielonej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83 z późn. zm.).
 5. Korzystanie z zawartości Serwisu jest możliwe jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.
 6. Zabronione jest wykorzystanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości lub w części do innych celów, w tym do kopiowania, publicznego odtwarzania, modyfikowania bądź wykorzystywania w celach komercyjnych bez pisemnej zgody FUTU Media.

Polityka prywatności

 1. FUTU Media w pełni uznaje prawo użytkowników Serwisu do prywatności i ochrony danych osobowych.
 2. Korzystanie z Serwisu nie wymaga podania przez użytkownika danych umożliwiających jego identyfikację.
 3. Podanie danych przez użytkownika jest dobrowolne, jednakże FUTU Media zastrzega, iż w przypadku korzystania z niektórych usług, w szczególności ankiet on-line, przesyłania poprzez strony Serwisu pytań lub komentarzy drogą korespondencji elektronicznej, rejestracji w Serwisie, dystrybucję newslettera Serwisu, użytkownik będzie zobowiązany do podania określonych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mailowy, numer telefonu.
 4. Dane osobowe użytkowników będą gromadzone i przetwarzane przez e1 wyłącznie do własnego użytku i zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
 5. Dane osobowe podawane przez użytkowników mogą być wykorzystywane do tworzenia nowych usług, określania preferencji użytkowników, informowania użytkowników o nowych usługach.Administratorem danych osobowych użytkowników jest FUTU Group. Zbiór zgromadzonych danych osobowych stanowi wydzieloną bazę danych, przechowywaną na serwerze Serwisu w specjalnie wydzielonej strefie bezpieczeństwa, do której dostęp mają wyłącznie administrator danych lub osoby przez niego upoważnione.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych danych osobowych, a także prawo do żądania ich usunięcia ze zbioru danych osobowych.
 7. FUTU Media nie ujawnia danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że użytkownik wyrazi zgodę na ujawnienie jego danych osobowych, lub też gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 8. Serwis korzysta z technologii plików „Cookie” w celach statystycznych, zbierania informacji o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich ze stron Serwisu, a także w celu dostosowania usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika.
 9. Za pomocą cookies nie można przejąć żadnych danych z komputera Użytkownika.
 10. Korzystanie z cookies nie pozwala również na przedostawanie się wirusów komputerowych.Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu plików „cookies” na jego urządzeniu końcowym poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia ich obsługi udostępnianej w przeglądarce internetowej.
 11. FUTU Media nie odpowiada za treść i politykę ochrony danych osobowych na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki przekierowaniom (linkom) umieszczonym na stronach Serwisu.

Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Serwisu przez użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności na Politykę prywatności.
 2. FUTU Media zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i uaktualnień w Regulaminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników Serwisu. Zmiany i uaktualnienia Regulaminu obowiązują od dnia ich zamieszczenia w Serwisie.

Prenumerata

 1. Prenumeraty magazynu Futu można dokonywać za pomocą formularza zamówienia.
 2. Opłaty należy dokonywać poprzez system PayU.pl
 3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU.pl.
 4. W sprawie problemów technicznych reklamacje przyjmowane są korespondencyjnie lub drogą e-mailową pod adresem prenumerata@futu.pl.
 5. Realizacja zamówienia następuje do 3 dni roboczych od dnia zamówienia prenumeraty,
 6. Obowiązuje 14-dniowym termin zwrotu towaru bez podania przyczyny
 7. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych po otrzymaniu w formie pisemnej dokumentu reklamacyjnego na adres:
  FUTU Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lęborskiej 3B, 80-386 Gdańsk.
 8. W cenę prenumeraty wliczony jest koszt wysyłki 6 magazynów.
 9. W przypadku wprowadzenia przez Futu Media oferty promocyjnej, skierowanej do wszystkich lub wybranych osób w określonym miejscu lub czasie, wypełnienie formularza zamówienia nie jest konieczne. W takim przypadku Futu Media wyśle do każdej osoby, która wyraziła chęć zamówienia prenumeraty w ramach oferty promocyjnej, wiadomość zawierającą link do wykonania płatności. Pozostałe postanowienia Regulaminu mają zastosowanie również do ofert promocyjnych.

Warunki korzystania z aplikacji Futu i Futu Paper

Polityka prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności FUTU Media sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborskiej 3B (zwanej dalej „FUTU Media”) określa zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o użytkownikach wydawanej przez w/w spółkę aplikacji mobilnej „FUTU” oraz „FUTU Paper” (zwanej dalej „Aplikacjami”).

Korzystając z Aplikacji, użytkownicy Aplikacji (zwani dalej „Użytkownikami”) akceptują zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności.

FUTU Media zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Użytkownika korzystającego z Aplikacji obowiązuje aktualna Polityka Prywatności udostępniona przez FUTU Media.

FUTU Media przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników Aplikacji i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych. FUTU Media zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących Użytkowników, zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Użytkownik w celu rozpoczęcia korzystania z Aplikacji lub w trakcie korzystania z niej może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Danymi osobowymi są dane dotyczące Użytkowników umożliwiające osobistą identyfikację Użytkownika, jak np. imię, nazwisko, wiek, data urodzenia, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu. FUTU Media uznaje dane osobowe Użytkowników za poufne.
 2. Dostarczając dane osobowe, Użytkownik oświadcza, że są one prawdziwe, kompletne i dokładne pod każdym względem.
 3. Dane osobowe Użytkowników Aplikacji są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
 4. Dane dotyczące Użytkowników Aplikacji nie będą przez FUTU Media ujawniane innym podmiotom ani osobom trzecim. Dane dotyczące Użytkowników mogą być wykorzystane jedynie do celów, w jakich zostały zgromadzone. FUTU Media gromadzi dane dotyczące Użytkowników w celach: komunikacji FUTU Media z Użytkownikami, realizacji usługi dostępu do Aplikacji i jej funkcjonalności oraz informowania o takich funkcjonalnościach, administrowania Aplikacją oraz personalizacji Aplikacji, weryfikacji możliwości udostępnienia Użytkownikom treści przeznaczonych dla z góry określonego kręgu odbiorców – np. określonej grupy wiekowej.
 5. Użytkownik Aplikacji może w każdym momencie poprosić o wgląd do swoich danych zgromadzonych przez FUTU Media oraz o ich poprawienie lub usunięcie.
 6. Wszelkie przesyłane informacje, które nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników Aplikacji (dane statystyczne, techniczne lub jakiekolwiek inne), nie są traktowane jako poufne. Korzystając z Aplikacji, Użytkownik wyraża zgodę na to, że takie informacje mogą być ujawnione i wykorzystane do innych celów.